کمیته علمی کنفرانس

دکتر همایون موتمنی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدرضا عباسی فرد

دانشگاه ادیبان

دکتر محمدحسین مقامی

دانشگاه شهیدرجایی

دکتر علیرضا تقی زاده

دانشگاه ادیبان

دکتر شیرین آل آقایی

دانشگاه ادیبان

دکتر سیف الله سلیمانی

دانشگاه اراک

دکتر سیروس همتی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر سید امیر بنی‌مهدی

دانشگاه اردکان

دکتر حسین قیومی زاده

دانشگاه رفسنجان کرمان

دکتر حامد شیدائیان

دانشگاه ادیبان

دکتر اسماعیل فخیمی قشلاق

دانشگاه ادیبان

دکتر آرش شمس طالقانی

پژوهشگاه فضایی ایران

دکتر ساسان آزادی

دانشگاه سمنان

دکتر احسان اله کوزه گر

دانشگاه گیلان

دکتر امیر هوشنگ تاج فر

دانشگاه پیام نور

دکترحیدرعلی شایانفر

دانشگاه علم و صنعت

دکتر حسین بلندی

دانشگاه علم وصنعت

دكتر اصغر کشت کار

دانشگاه آزاد اسلامی

محمدعلی تبرزد

دانشگاه شیراز

دکتر مهدی عمادی

هیئت علمی دانشگاه بابل

دکتر حامد صادقی

دانشگاه ادیبان

دکتر محمد حسین شفیع آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر امیرحسین خسروی پور

دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر رحمان علی محمدزاده

دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر نگار خسروی پور

دانشگاه آزاد اسلامی