این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی


جهت مطالعه رزومه اعضای کمیته علمی کنفرانس کلیک کنید : 


نام و نام خانوادگی محل خدمت
محترمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهجور دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علیرضا خلیلی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کریمی قهرودی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
طباطبایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فخردانش دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رفیقی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شیرمرز دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حجت امامی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علی شهسوار حقیقی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
باقری دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
ناهید اردلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محسن جهانشاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
یزدانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
هاشمی  
نقیبی  
دکتر کاظمی متین
 دانشگاه ازاد واحد کرج 
 
امیر محترمی
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر