دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حمایت علمی و معنوی کنفرانس توسط IEEEشاخه دانشجویی
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان، این کنفرانس مورد حمایت IEEE شاخه دانشجویی این دانشگاه قرار گرفت. لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت اقدام نمایند. همچنین لازم به توضیح است لگوی این شاخه در گواهی پذیرش و گواهی حضور تمام نویسندگان درج خواهد شد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و  IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان، این کنفرانس مورد حمایت  IEEE شاخه دانشجویی  این دانشگاه قرار گرفت. لذا از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد نسبت به ارسال مقالات با کیفیت اقدام نمایند. همچنین لازم به توضیح است لگوی این شاخه در گواهی پذیرش و گواهی حضور تمام نویسندگان درج خواهد شد.

با تشکر
دبیرخانه کنفرانس


back2017-08-12Voting is138 time