دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اتحادیه انجمنهای علمی – دانشجویی مهندسی كامپيوتر کشور به عنوان یکی از حامیان کنفرانس
با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین اتحادیه انجمن­های علمی – دانشجویی مهندسی كامپيوتر کشور و دبیر خانه کنفرانس و به منظور افزایش غنای علمی کنفرانس این اتحادیه یه عنوان یکی از حامیان علمی و معنوی کنفرانس معرفی می گردد.همچنين به اعضاي انجمن كه در كنفرانس مقاله داشته باشند 30 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.

با توجه به رایزنی های صورت گرفته بین اتحادیه انجمن­های علمی – دانشجویی مهندسی كامپيوتر کشور و دبیر خانه کنفرانس و به منظور افزایش غنای علمی کنفرانس این اتحادیه یه عنوان یکی از حامیان علمی و معنوی کنفرانس معرفی می گردد.همچنين به اعضاي انجمن كه در كنفرانس مقاله داشته باشند 30 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.

جهت بهره مندی از تخفیف های مذکور با اعضای اتحادیه کامپیوتر تماس بگیرید.

مهندس قربان پور ( دبیر اتحادیه )  :   09024884528

پیام به ایدی تلگرم                     @cecsau_admin

 back2017-08-10Voting is137 time