این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر سید مجتبی حسینی
هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر


راه ارتباطی > پیشنهادات >
.: پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني